Posl­áním Spol­ku let­nič­ních křes­ťanů je služ­ba církvi ze­jmé­na stu­diem, zachová­váním a vy­­u­­čo­vá­ním celé Bib­le. Za tím­to úče­lem pořá­dáme roz­ma­nité vzdě­lávací akce, na kte­rých sdí­líme osob­ní poz­natky a zkuše­nosti. Chce­me navá­zat na ducho­vní bo­hat­ství kla­sic­ké­ho letnič­ního hnutí a zacho­vat je pro bu­dou­cí ge­ne­­ra­ce.

Sympozium 2024: Na čem záleží

Dne 27. ledna 2023 pořádáme v Kolíně sympozium s názvem Na čem záleží.

Co je nejvzácnější pro našeho nebeského Otce?

Nové články