Sympozium 2024: Na čem záleží

Nám lidem záleží na věcech, pro které žijeme. Na čem však nejvíc záleží Bohu? Co je nejvzácnější pro našeho Otce? A jak to reflektuje dnešní církev?

Čas a místo

Dne 27. ledna 2024 od 9.00 hodin
v přednáškovém sále
CEROP Kolín, Sokolská 1059

Vstupné

Online předem: 150,- Kč
Na místě v den konání: 200,- Kč

Motto sympozia

…abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův. (Filipským 1,10)

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Každý návštěvník sympozia se musí předem zaregistrovat pomocí tohoto formuláře.

Pokud máte zvláštní dotazy či požadavky, můžete nás kontaktovat přímo na info@slkr.cz.


  Zaplatím 200,- Kč na místěPošlu 150,- Kč na účetJsem účinkující


  PŘÍSPĚVKY NA SYMPOZIU

  Příspěvky postupně přibývají, jak nám je jejich autoři zasílají. Konečný seznam a program zde bude zveřejněn během prosince. TBA znamená BUDE DOPLNĚNO (TO BE ANNOUNCED).

  Návrhy příspěvků je možné zasílat na info@slkr.cz.

  Vize Spolku letničních křesťanů

  Přednáší: Mgr. Milan Buban, MA
  Anotace: „Žijeme věčnost.“ To je logo Spolku letničních křesťanů, jímž chceme vyjádřit, na čem nám záleží. Ať v pozemském životě, ať ve smrti, chceme náležet Bohu. Věčnost znamená poznat Krista osobně celou bytostí, která zahrnuje hlavu, i srdce, i ruce. Modlíme se, aby byl Kristus mezi námi rozumem poznáván, nitrem prožíván a skutky žit.

  „Hlava-ruka-srdce.“ Od tohoto modelu se odvíjí činnosti spolku. Sympozia, evangelizace a modlitby budou našimi hlavními aktivitami. Chceme jimi prospět ne jenom sobě, ale každému v církvi Beránkově. Zváni jsou všichni, kdo chtějí věčně žít s Kristem.

  „Příležitost pro talenty.“ Účelem spolku je vytvářet příležitosti ke tříbení letniční teologie v českém kontextu. Do našich aktivit se zapojí nadaní laičtí i profesionální teologové. V atmosféře vzájemného respektu pojednáme o těchto teologických tématech: Poznání Boha, Ovoce Ducha svatého, Dary Ducha svatého, Služebnosti Kristovy, Odpuštění a Evangelizace.

  Úloha ctnosti v hermeneutice Anthonyho Thiseltona

  Přednáší: Michael Buban, MTh
  Anotace: Anthony Thiselton (1937-2023) je znám jako jeden z nejvýznamnějších evangelikálních průkopníků biblické hermeneutiky poslední doby. V tomto příspěvku si ukážeme, jakou úlohu plní v Thiseltonově vlastním přístupu křesťanská ctnost, jak ji Thiselton sám aplikuje a jak o ní hovoří. V Thiseltonově zvažování a užívání postmoderních, existenciálních, moderních a dalších přístupů vychází najevo, že principy biblické hermeneutiky musí zahrnovat kromě poznávací a zkušenostní části také složku etickou. Dá se tedy říci, že biblická hermeneutika vyžaduje hlavu, ruce i srdce vykladače.

  Vzpomínky na bratra Rudka

  Přednáší: MUDr. Aleš Navrátil
  Anotace: TBA

  Eusebia v Pavlových pastorálních listech

  Přednáší: Mgr. Milana Bubanová, DiS.
  Anotace: „Zbožnost“ či „zbožný život“ jsou často pro běžného člověka neuchopitelné pojmy zastřené nepochopením a různými předsudky. Krátká studie apoštolova užívání tohoto termínu ale ukáže, že zbožnost je čistě praktickou záležitostí křesťanského života a měla by se stát habitem každého věřícího.

  Svatost, sebezapření a boj proti hříchu jako klíč k věčnému životu

  Přednáší: Benjamin Buban, BA
  Anotace: Víra v Ježíše jako Pána a Spasitele má dva rozměry: okamžitý úkon a trvalý postoj, který vyžaduje růst a posilování. Zachráněni jsme Boží milostí, kterou musíme aktivně hledat a toužit po ní. To je však celoživotní proces, který zahrnuje nejen naši vlastní iniciativu a každodenní rozhodnutí, ale i pomoc Ducha svatého a “život v Kristu”. Rád bych se ve svém referátu zaměřil na naši motivaci a cíl, který máme ve věčném životu s Kristem v nebi.

  Jak vyhrát vnitřní bitvu o svatost

  Přednáší: Ing. Yvona Bubanová, BA
  Anotace: Život z moci Božího Ducha (Ga 5,16), který vede k nesení ovoce Božího Ducha, nežijeme spontánně a automaticky. Rozhodujeme se, zda se podvolíme Kristovu myšlení (Fp 2,5) a jeho vztahu k nám, nebo dáme přednost svým vlastním volbám.

  Boží vůle zjevná a individuální

  Přednáší: Ing. Lukáš Holoubek, BA
  Anotace: Ve Fp 1,10 se apoštol Pavel modlí, abychom rozpoznali, na čem záleží. V podobné modlitbě v Ko 1,9 se modlí, abychom poznali Boží vůli. Když ve svém životě, ve kterém se snažíme líbit Bohu, hledáme, co je Boží vůle pro náš život, můžeme najít v Bibli některá naprosto jasná vodítka. V některých konkrétních rozhodováních nám to ale nemusí stačit. Podíváme se na obojí.

  Biblické myšlení

  Přednáší: Roman Vretonko, MA
  Anotace: Jedna ze silných stránek letniční církve v její historii celosvětově bylo a je kázání Božího slova s důrazem na evangelizaci a práci Ducha Svatého nejen v životě věřícího, ale také při zvěstování dobré zprávy o Ježíši Kristu. Urgence naplnění velkého poslání vycházejícího z Ježíšových úst byla a stále je hybnou silou, která ne jednou zanechala nově uvěřivší lidi bez biblického myšlení a znalostí Písma. Tato absence myšlení a znalostí přirozeně při předávání dobré zprávy dalším lidem plodí to stejné – neznalost a nebiblické myšlení. A tak do dnešního dne se na mnohých místech setkáváme s duchovně nevyzrálými křesťany, kteří mnohdy nejsou schopni obstát tlakům, výzvám, a protivenstvím, kterým ze strany tohoto světa čelí. Klíčovým řešením pro zamezení této nezralosti je následné uvědomění si a uchopení důležitosti vlastnění biblického myšlení. Pouze biblické myšlení otevírá dveře pro biblické žití a se správnými nástroji otevírá také cestu pro biblické kázání neboli předávání Dobré zprávy druhým. Tato cesta proměny bude po sobě zanechávat křesťany a další služebníky Ježíše Krista, kteří budou nejen pevně zakotveni v Písmu, ale budou mít biblické myšlení a budou žít životem podle biblických principů a zároveň budou druhým přinášet, kázat či zvěstovat skutečné Boží slovo.

  POZVÁNKA

  Na sympozium můžete pozvat své známé.

  Můžete také vytisknout tento letáček na A4 a vyvěsit ho ve svém sboru

  Odběr novinek