Sympozium 2024: Na čem záleží

Sympozium o ovoci Ducha

Nám lidem záleží na věcech, pro které žijeme. Na čem však nejvíc záleží Bohu? Co je nejvzácnější pro našeho Otce? A jak to reflektuje dnešní církev?

Čas a místo

Dne 27. ledna 2024 od 9.00 hodin
v přednáškovém sále
CEROP Kolín, Sokolská 1059

Nahrávky

Nahrávky ze sympozia naleznete na našem Youtube kanále.

Motto sympozia

…abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův. (Filipským 1,10)

PROGRAM SYMPOZIA

Začátek Trvání
Obsah
  3 h. 10 min. Dopolední blok moderuje Milan Buban
09:00 15 min. Přivítání, orientace a etický kodex sympozia Milan Buban
09:15 45 min. Eusebia v Pavlových pastorálních listech Milana Faldynová
10:00 15 min. Malá přestávka
10:15 20 min. Vzpomínky na bratra Rudka Aleš Navrátil
10:35 20 min. Boží vůle zjevná a individuální Lukáš Holoubek
10:55 15 min. Nabídka nakladatelství Danielknihy Daniel Pospíšek
11:10 15 min. Malá přestávka
11:25 45 min. Úloha ctnosti v herme­neutice Antho­nyho C. Thisel­tona Michael Buban
12:10 1 h. 20 min. Polední přestávka
  2 h. 35 min. Odpolední blok moderuje Michael Buban
13:30 20 min. Svatost, sebe­zapření a boj proti hříchu jako klíč k věč­nému životu Benjamin Buban
13:50 45 min. Biblické myšlení Roman Vretonko
14:35 15 min. Malá přestávka
14:50 20 min. Jak vyhrát vnitřní bitvu o svatost Yvona Bubanová
15:10 45 min. Vize Spolku letničních křesťanů Milan Buban
15:55 10 min. Závěrečné požehnání

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

Vize Spolku letničních křesťanů

Přednáší: Mgr. Milan Buban, MA
Anotace: „Žijeme věčnost.“ To je logo Spolku letničních křesťanů, jímž chceme vyjádřit, na čem nám záleží. Ať v pozemském životě, ať ve smrti, chceme náležet Bohu. Věčnost znamená poznat Krista osobně celou bytostí, která zahrnuje hlavu, i srdce, i ruce. Modlíme se, aby byl Kristus mezi námi rozumem poznáván, nitrem prožíván a skutky žit.

„Hlava-ruka-srdce.“ Od tohoto modelu se odvíjí činnosti spolku. Sympozia, evangelizace a modlitby budou našimi hlavními aktivitami. Chceme jimi prospět ne jenom sobě, ale každému v církvi Beránkově. Zváni jsou všichni, kdo chtějí věčně žít s Kristem.

„Příležitost pro talenty.“ Účelem spolku je vytvářet příležitosti ke tříbení letniční teologie v českém kontextu. Do našich aktivit se zapojí nadaní laičtí i profesionální teologové. V atmosféře vzájemného respektu pojednáme o těchto teologických tématech: Poznání Boha, Ovoce Ducha svatého, Dary Ducha svatého, Služebnosti Kristovy, Odpuštění a Evangelizace.

Úloha ctnosti v hermeneutice Anthonyho C. Thiseltona

Přednáší: Michael Buban, MTh
Anotace: Anthony Thiselton (1937-2023) je znám jako jeden z nejvýznamnějších evangelikálních průkopníků biblické hermeneutiky poslední doby. V tomto příspěvku si ukážeme, jakou úlohu plní v Thiseltonově vlastním přístupu křesťanská ctnost, jak ji Thiselton sám aplikuje a jak o ní hovoří. V Thiseltonově zvažování a užívání postmoderních, existenciálních, moderních a dalších přístupů vychází najevo, že principy biblické hermeneutiky musí zahrnovat kromě poznávací a zkušenostní části také složku etickou. Dá se tedy říci, že biblická hermeneutika vyžaduje hlavu, ruce i srdce vykladače.

Vzpomínky na bratra Rudka

Přednáší: MUDr. Aleš Navrátil
Anotace:

I zemřel Hospodinův služebník Jozue, syn Núnův, ve věku sto desíti let. Pochovali ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v Efrajimském pohoří severně od hory Gaaše. Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božstvy těch národů, které byly kolem nich, a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi. Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát. Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení. (Sd 2,8-15)

První úryvek z Písma nás vyzývá, abychom „Měli v paměti ty, kteří nás vedli a kázali nám slovo Boží.“ a následovali je. Druhý nám připomíná, co nás čeká, pokud tak činit nebudeme. Proto můj příspěvek o prvním biskupovi Apoštolské církve.

Eusebia v Pavlových pastorálních listech

Přednáší: Mgr. Milana Faldynová, DiS.
Anotace: „Zbožnost“ či „zbožný život“ jsou často pro běžného člověka neuchopitelné pojmy zastřené nepochopením a různými předsudky. Krátká studie apoštolova užívání tohoto termínu ale ukáže, že zbožnost je čistě praktickou záležitostí křesťanského života a měla by se stát habitem každého věřícího.

Svatost, sebezapření a boj proti hříchu jako klíč k věčnému životu

Přednáší: Benjamin Buban, BA
Anotace: Víra v Ježíše jako Pána a Spasitele má dva rozměry: okamžitý úkon a trvalý postoj, který vyžaduje růst a posilování. Zachráněni jsme Boží milostí, kterou musíme aktivně hledat a toužit po ní. To je však celoživotní proces, který zahrnuje nejen naši vlastní iniciativu a každodenní rozhodnutí, ale i pomoc Ducha svatého a “život v Kristu”. Rád bych se ve svém referátu zaměřil na naši motivaci a cíl, který máme ve věčném životu s Kristem v nebi.

Jak vyhrát vnitřní bitvu o svatost

Přednáší: Ing. Yvona Bubanová, BA
Anotace: Život z moci Božího Ducha (Ga 5,16), který vede k nesení ovoce Božího Ducha, nežijeme spontánně a automaticky. Rozhodujeme se, zda se podvolíme Kristovu myšlení (Fp 2,5) a jeho vztahu k nám, nebo dáme přednost svým vlastním volbám.

Boží vůle zjevná a individuální

Přednáší: Ing. Lukáš Holoubek, BA
Anotace: Ve Fp 1,10 se apoštol Pavel modlí, abychom rozpoznali, na čem záleží. V podobné modlitbě v Ko 1,9 se modlí, abychom poznali Boží vůli. Když ve svém životě, ve kterém se snažíme líbit Bohu, hledáme, co je Boží vůle pro náš život, můžeme najít v Bibli některá naprosto jasná vodítka. V některých konkrétních rozhodováních nám to ale nemusí stačit. Podíváme se na obojí.

Biblické myšlení

Přednáší: Roman Vretonko, MA
Anotace: Jedna ze silných stránek letniční církve v její historii celosvětově bylo a je kázání Božího slova s důrazem na evangelizaci a práci Ducha Svatého nejen v životě věřícího, ale také při zvěstování dobré zprávy o Ježíši Kristu. Urgence naplnění velkého poslání vycházejícího z Ježíšových úst byla a stále je hybnou silou, která ne jednou zanechala nově uvěřivší lidi bez biblického myšlení a znalostí Písma. Tato absence myšlení a znalostí přirozeně při předávání dobré zprávy dalším lidem plodí to stejné – neznalost a nebiblické myšlení. A tak do dnešního dne se na mnohých místech setkáváme s duchovně nevyzrálými křesťany, kteří mnohdy nejsou schopni obstát tlakům, výzvám, a protivenstvím, kterým ze strany tohoto světa čelí. Klíčovým řešením pro zamezení této nezralosti je následné uvědomění si a uchopení důležitosti vlastnění biblického myšlení. Pouze biblické myšlení otevírá dveře pro biblické žití a se správnými nástroji otevírá také cestu pro biblické kázání neboli předávání Dobré zprávy druhým. Tato cesta proměny bude po sobě zanechávat křesťany a další služebníky Ježíše Krista, kteří budou nejen pevně zakotveni v Písmu, ale budou mít biblické myšlení a budou žít životem podle biblických principů a zároveň budou druhým přinášet, kázat či zvěstovat skutečné Boží slovo.

POZVÁNKA

Na sympozium můžete pozvat své známé.

Můžete také vytisknout tento letáček na A4 a vyvěsit ho ve svém sboru

Odběr novinek