Představení spolku

Žijeme věčnost

Měli jsme tu čest sloužit Bohu na biblické škole v Kolíně bezmála 30 let. Za tu dobu jsme dospěli k šesti klíčovým hodno­tám a třem oblas­tem pro celostní formo­vání kaž­dého křesťana. Našimi hod­no­tami jsou poznání Boha, ovoce Ducha, dary Ducha, dary služeb­ností, odpuš­tění a evange­lizace. Tyto hodnoty by se měly souměrně imple­mentovat v oblastech hlavy, ruky a srdce, tzn. v intelektu, v praxi a v posto­jích.

Spolek letnič­ních křesťanů je volným pokra­čováním naší dosa­vadní práce. Chceme i nadále sloužit Božím dětem zejména studiem, zachová­váním a vyučováním celé Bible. Za tímto účelem pořá­dáme rozma­nité vzdělávací akce, na kte­rých sdí­líme osob­ní poz­natky a zkuše­nosti. Nava­zujeme na duchovní bo­hatství klasic­kého letnič­ního hnutí, abychom je zacho­vali pro budoucí gene­race.

Naším cílem je

Studovat celý biblický kánon a utvářet společenství letničních teologů – laiků i profesionálů

Zachovávat všechny příkazy Ježíše Krista s vědomím plné závislosti na pomoci Ducha svatého

Vyučovat každého, kdo chce na věčnosti žít s Kristem

Činnost spolku

pořádání sympozií, bohoslužeb, evangelizací, diskuzí, přednášek, workshopů, kurzů, školení, poznávacích zájezdů a konferencí

osobní koučing a poradenství v oblasti biblického kánonu

vydávání a rozšiřování tiskovin, audio a video nahrávek, provozování vlastních webových stránek, využívání masových sdělovacích prostředků

spolupráce s křesťanskými církvemi a dalšími organizacemi podobného zaměření

pomoc lidem v nouzi

podpora studentů na teologických školách

Odběr novinek